Chrzest

Chrzest święty – to w katolicyzmie sakrament inicjacji i ponownych narodzin, znak ukochania ludzi przez Boga i ustanowienia ich swoimi dziećmi. Przyjęcie chrztu oznacza, że człowiek staje się chrześcijaninem i może przyjmować inne sakramenty.

Według Nowego Testamentu chrzest ustanowił Jezus Chrystus  jeszcze przed swoim wniebowstąpieniem, mówiąc do Apostołów: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28,19-20).

Obrzęd udzielany jest przez  trzykrotne polanie głowy wodą i wypowiedzenie słów: „N…Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” /formuła Trójcy Świętej jest uważana za niezbędny warunek chrztu/. W przypadku zagrożenia życia wystarczy, aby uczyniła to jakakolwiek osoba, nawet niewierząca. Jednak najczęściej chrzest jest udzielany przez kapłana podczas Mszy Św. i obejmuje także wyznanie wiary przez obecnych, namaszczenie głowy katechumena krzyżmem świętym, włożenie białej szaty przez matkę chrzestną, zapalenie świecy chrzcielnej przez ojca chrzestnego i inne obrzędy.

Tradycyjnie z obrzędem chrztu wiąże się nadanie imienia.

Kościół chrzci dzieci, jeżeli rodzice zobowiązują się wychowywać je w wierze katolickiej /jeżeli będzie to niemożliwe ten obowiązek spada na rodziców chrzestnych/. Zwyczajnym szafarzem chrztu jest kapłan lub diakon, nadzwyczajnym szafarzem chrztu może być każdy człowiek, udzielający chrztu drugiej osobie zazwyczaj w wyjątkowych okolicznościach w imię Trójcy Świętej. Materią tego sakramentu jest woda /czysta bez żadnych domieszek – może być zmineralizowana/, a formą słowa: N. ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Aby przygotować dziecko do sakramentu chrztu świętego, należy spełnić następujące warunki:

 1. O chrzest dla dziecka proszą Kościół święty rodzice, którzy są głównymi osobami, odpowiedzialnymi za jego duchowe wychowanie.
 2. Dziecko do chrztu należy zgłosić w odpowiednim czasie /przynajmniej miesiąc wcześniej/ przed planowaną datą chrztu.
 3. Należy przedstawić akt urodzenia dziecka, a także podać dokładne dane rodziców chrzestnych /imię, nazwisko i adres zamieszkania/.
 4. W wypadku, gdy rodzice nie mają sakramentalnego związku małżeńskiego, mogą prosić o chrzest dziecka, ale muszą podpisać oświadczenie o tym, że deklarują się wychować je w wierze katolickiej.
 5. Takie oświadczenie składa również osoba niewierząca lub innego wyznania, która jest ojcem lub matką dziecka, które ma przyjąć chrzest.
 6. W takiej sytuacji szczególnie odpowiedzialni za wychowanie i rozwój duchowy dziecka są rodzice chrzestni, wybrani przez rodziców dziecka.
 7. Chrzestnym może być osoba, która ukończyła 16 lat, przyjęła sakrament bierzmowania, jest wierzącym i praktykującym katolikiem.
 8. Osoby spoza naszej parafii potrzebują zaświadczenie ks. proboszcza danego miejsca, o tym, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami i że mogą dostąpić godności matki chrzestnej/ojca chrzestnego.
 9. Zaświadczenie może wystawić proboszcz parafii, na terenie której dana osoba mieszka od 6 miesięcy. W wypadku studentów czynią to duszpasterze akademiccy, w wypadku żołnierzy – kapelani wojskowi.
 10. Nie mogą tej funkcji pełnić osoby będące z inną osobą w związku cywilnym /bez ślubu kościelnego/ lub żyjące w konkubinacie /bez żadnego związku/.
 11. Jeżeli chcemy, aby  sakrament chrztu świętego został udzielony poza parafią naszego zamieszkania /np. w miejscu rodzinnym lub w innym kościele/, potrzebna jest pisemna zgoda proboszcza naszego aktualnego miejsca zamieszkania.
 12. Rodzice i rodzice chrzestni są zobowiązani do katechezy chrzcielnej. Odbywa się ona w kancelarii parafialnej w środę poprzedzającą datę chrztu o godz. 18. 00.
 13. Rodzice i rodzice chrzestni są zobowiązani przystąpić do sakramentu pokuty, aby w dniu uroczystości chrzcielnej przyjąć Komunię Św. w intencji dziecka.
 14. Jeżeli rodzice nie mogą przystąpić do sakramentów świętych /związek cywilny, konkubinat/ ten przywilej i obowiązek spełniają rodzice chrzestni.
 15. Sakramentu chrztu świętego udzielamy w trzecią sobotę /godz. 17.00 w zimie, godz. 18.00 w lecie/ i trzecią niedzielę miesiąca na Mszy Św. o godz. 11.15
 16. W wyjątkowych sytuacjach można udzielić chrztu w innych terminach, po podaniu uzasadnionych racji i ustaleniach z miejscowym ks. proboszczem.