Źródła historyczne

Autorzy opracowania:

ks. Krzysztof Mijal, Teodor Więcek, Krzysztof Antoniszak, ks. Janusz Marszałek, Stanisław Orłowski

Zdjęcia z prywatnych zbiorów księży proboszczów oraz mieszkańców parafii Cisna.

Źródła:

 1. Akta Archiwum Diecezji Przemyskiej sygn. 6/4

2. Bata A., Bieszczady w ogniu. Rzeszów 1987

3. Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkim Księstwie Krakowskim i Księstwie Bukowińskiem (..) z oznaczeniem starostw, sadów państwowych, urzędów parafialnych, urzędów pocztowych (..) spisu ludności(…) właścicieli posiadłości tabularnych (.) Wykaz powiatowych dyrekcji skarbu, spis posterunków żandarmerii, z najnowsza mapą Galicji i Bukowiny, Wydanie II, Lwów 1886

4. Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkim Księstwie Krakowskim i Księstwie Bukowińskiem (…) z oznaczeniem starostw, sądów państwowych, urzędów parafialnych, urzędów pocztowych (..) spisu ludności (…) właścicieli posiadłości tabularnych (..) Wykaz powiatowych.. skarbu, spis posterunków żandarmerii, z najnowsza mapą Galicji i Bukowiny, Wydanie II, Lwów 1897

5. Bigo J., Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkim Księstwie Krakowskim i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytorialnych kraju, Lwów 1904

6. Bigo J., Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkim Księstwie Krakowskim i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytorialnych kraju, Lwów 1914

7. Gołębiowski T,. Pionierzy budownictwa leśnego w Bieszczadach, Przemyśl 1985

8. Kędra M., Zarys dziejów Baligrodu (do roku 1918), Przemyśl 1984

9. Kronika Parafii Baligród od 1938

10. Kronika Szkoły Podstawowej w Cisnej od 1904 r.

11. Kryciński St., Bieszczady. Słownik historyczno – krajoznawczy cz. 2; Gmina Cisna

12. Misiło E., Akcja „Wisła”, Warszawa 1993

13. Myśliński S., Strzały pod Cisną, Warszawa 1978

14. Potocki A., Niżej Połonin. O ludziach, Parafiach i duszpasterzach szkice socjologiczne, Warszawa 1990

15. Potocki A., Parafie bieszczadzkie, Przemyśl 1987

16. Schematismus Universi Venerabilis cleri secularis et regularis Dioecesis Premisliensis rit. lat pro anno domini 1937, Przemyśl 1937

17. Ustne relacje p. Władysława Dobrzański – Cisna, Jan Wierzbicki – Cisna, Bronisław Moskot – Wetlina, Maria Kamińska- Cisna, Janina Antoniszak – Cisna

18. Wrzosek A., Cisna i zachodnie krańce Bieszczadów, „Wierchy” 1938, R. XVI

19. Zborowska J., Z dziejów kształtowania się władzy ludowej i życia społeczno – politycznego na Podkarpaciu w latach 1944 – 1947. Wybór źródeł, Rzeszów – Krosno 1984

20. Bieszczady. Słownik historyczno-krajoznawczy. Cz. 2 Gmina Cisna pod red. Stanisława Krycińskiego. Towarzystwo Karpackie, Warszawa 1996 s. 234 ­271.

21. Jerzy Kitowski (prof. dr hab.), Przemiany struktur społeczno-gospodarczych obszarów przygranicznych, Przewodnik wycieczkowy, Rzeszów 1995 s. 80 ­84.

22. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1880 – 1885.

23. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, t. 13: woj. lwowskie, Warszawa 1924.

24. Zygmunt Kaczkowski, „Mąż szalony”, Wybór pism Zygmunta Kaczkowskiego, t. l, Warszawa 1900, nakładem Gebethnera i Wolfa, s. 10­22.

25. Adam Fastnacht, Słownik historyczno-geograficzny ziemi sanockiej w średniowieczu, cz. 2 (J – N), Brzozów – Wzdów – Rzeszów 1998 s. 129.

26. Tenże, Osadnictwo Ziemi Sanockiej w latach 1340 – 1650, Wrocław 1962.

27. Józef Półćwiartek, Zniszczenia ostatniego najazdu tatarskiego tatarskiego 1672 r. na obszarze ziemi sanockiej, Rocznik Historyczno-Archiwalny 1994, T. VII – VIII s. 17 – 42.

28. Eugeniusz Misiło, Akcja „Wisła”. Dokumenty. Archiwum Ukraińskie, Warszawa 1993.

29. Łopienka. Ocalić historię i współtworzyć nową.

30. Starostwo Powiatowe Leskie. W AP w Rzeszowie, Oddział w Sanoku, Wysiedlanie cudzoziemców 1945 – 1947. Zespół 64, sygn. 80,96,97,99, 100.

31. Tamże, Akta Gminy Cisna 1944 – 1954, sygn. 32

32. Relacje Pana Kazimierza Budzińskiego, urodzonego w 1921 r. w Tyskowej (lat 82), wywodzącego się ze szlachty zagrodowej, zamieszkałego w Stężnicy nr 82. Jako Polak nie był objęty wysiedleniem.

33. Relacje małżeństwa Katarzyny Babicz (1925 r.) i Michała Babicza (1925 r.) lat 78, pochodzących z Łopienki, a zamieszkałych w Cisnej już od 1940 r., gdzie mieszkają do dziś w długiej łemkowskiej chacie przy wjeździe do wsi od strony Leska.

34. Orłowski St., Łopienka – zarys dziejów.